Johny Johny Yes Papa

Johny Johny Yes Papa Lyrics

Johny Johny Yes Papa

Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ah, ah, ah!

Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ah, ah, ah!

Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ah, ah, ah!

Watch on YouTube